JUDr. Jana Benková

byla jmenována notářkou k 1. 1. 1993, čímž navázala na předchozí tříletou praxi státní notářky na Státním notářství v Benešově. Notářskou činnost vykonává v obvodu Okresního soudu v Benešově, v jehož rámci je i pověřenou soudní komisařkou v řízeních o pozůstalosti.

Služby

Poskytujeme veškeré níže uvedené notářské služby.

Odměna za jejich poskytnutí se řídí výhradně tzv. notářským tarifem a v něm uvedeného sazebníku, který má formu vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb.

Jako kontaktní místo veřejné správy Vám můžeme poskytnout: výpisy ze stanovených veřejných rejstříku, seznamů a evidencí (katastr nemovitostí, rejstřík trestů, bodové hodnocení řidiče, živnostenský rejstřík, rejstřík zástav, obchodní, insolvenční a spolkový rejstřík, seznam listin o manželském majetkovém režimu), konverzi dokumentů z listinné podoby do elektronické a naopak nebo založení datové schránky.

Úschovu můžete využít jak v souvislosti se smlouvou sepsanou v naší kanceláři, tak i mimo ni. Výhodou první možnosti je, že odměna za úschovu je snížena o 90 % oproti druhému případu.

Tento typ notářského zápisu je vhodný ve všech vztazích věřitel-dlužník, protože při nedodržení podmínek smlouvy není nutné absolvovat nalézací soudní řízení, které může být v některých případech zdlouhavé, ale je možné rovnou přikročit k nucenému vymáhání porušené povinnosti (např. nezaplacení peněžité částky), a to buď formou soudního výkonu rozhodnutí, nebo formou exekučního řízení.

Chcete-li začít podnikat s využitím výhod právnické osoby, poradíme Vám s výběrem nejvhodnější formy, sepíšeme notářský zápis o založení společnosti a rovnou ji zapíšeme do obchodního rejstříku. Společnosti s ručením omezeným zakládáme od 4.477,00 Kč vč. DPH.

Rovněž sepisujeme notářské o rozhodnutích orgánů právnických osob a poskytujeme právní pomoc pro jejich úspěšný průběh.

Bez objednání a na počkání Vám ověříme podpis nebo kopie listin, které se mají použít v České republice. Ověření kopie nebo podpisu do zahraničí může podepsat výhradně notář, proto předem zavolejte a ujistěte se, že dr. Benková nemá jednání mimo kancelář.

Na rozdíl od úřadů a držitele poštovní licence Vám ověříme i kopie listin s plastickými razítky.

Kopie listin ve formátu A3 je nutné si zajistit před návštěvou kanceláře.

Nechcete-li řešit své majetkové záležitosti ještě za života, pomůžeme Vám se sepsáním pořízení pro případ smrti tak, aby zcela odpovídalo Vaší představě o rozdělení pozůstalosti.

Máte-li pocit, že chování Vašich dětí naplňuje jednu nebo více podmínek pro vydědění, pomůžeme Vám i s jeho sepsáním (nemusí být součástí závěti).

Chcete-li povolat správce pozůstalosti např. proto, aby nedošlo k jejímu znehodnocení, nebo vykonavatele závěti, abyste měli větší jistotu, že bude Vaše poslední vůle splněna, můžeme Vám tyto listiny sepsat.

Okresní soud v Benešově pověřuje jednotlivé notáře řízením o pozůstalosti v závislosti na datu úmrtí zůstavitele, a není-li známo, pak na datu vydání úmrtního listu. V případě naší kanceláře se jedná o 1., 6., 11., 16., 21., 26. den v tom kterém měsíci a navíc 31. 5.

Po úmrtí standardně následuje: vydání úmrtního listu, pověření notáře jako soudního komisaře, předvolání k předběžnému šetření, jednání ve věci.

Úmrtní list vydává matriční úřad v místě, kde zůstavitel zemřel bez ohledu na jeho poslední trvalý pobyt.

Matriční úřad poté postupuju úmrtní list okresnímu soudu, v jehož obvodu měl zůstavitel poslední trvalý pobyt. Tento soud pak vydá usnesení o pověření konkrétního notáře jako soudního komisaře.

Předvolání k předběžnému šetření zasílá již pověřený notář. Předběžné šetření je první zjišťování informací o zůstaviteli od jemu blízkých osob, zpravidla vypravitele pohřbu. Není vyžadována přítomnost všech potenciálních dědiců. Účelem je získat dostatek informací k získání přehledu o veškerém jmění zůstavitele, tedy jeho aktivech a pasivech, a dále o jeho příbuzných.

S ohledem na rozdílnou náročnost, rozsah majetek, dluhů a další vztahy mohou jednotlivá řízení o pozůstalosti trvat různou dobu a není možné předem říci, kdy bude konkrétní řízení skončeno.

Řízení o pozůstalosti může být zahájeno i dodatečně, např. i několik let po skončení původního řízení, které následovalo bezprostředně po úmrtí zůstavitele. Dodatečné projednání dědictví přichází v úvahu, kdy se objeví nebo zjistí majetek, který nebyl v původním řízení projednán a, je-li zapsán ve veřejném seznamu (např. katastru nemovitostí), je stále evidován na jméno zůstavitele. V takovém případě je nutné požádat o dodatečné projednání pozůstalosti (viz dokumenty ke stažení).

Kontrolu, zda na Vaše předky není evidována nemovitost na území ČR, můžete provést sami na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (https://uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/ ), který eviduje nemovitosti nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků, které nebyly dosud v řízení o pozůstalosti projednány. Pokud v tomto seznamu svého předka najdete, vyplňte žádost o dodatečné projednání dědictví a doneste/doručte ji na podatelnu Okresního soudu v Benešově, Masarykovo nám. 223, 256 01 Benešov.

Sepisujeme veškeré typy smluv dle individuálních požadavků, nejčastěji kupní a darovací týkající se nemovitostí. U kupních poskytujeme i úschovu (odměna za úschovu je snížena o 90 % oproti standardní úschově).

Základním režimem, jímž se řídí majetkové poměry manželů, je režim zákonný, který má své výhody i úskalí pro každý konkrétní pár. Pomůžeme Vám se v situaci zorientovat a zjistit, zda je pro Vaše individuální požadavky lepší režim zákonný nebo smluvený, a podle toho SJM upravit.

Úprava vlastnických práv a odpovědnosti za dluhy může spočívat v 1) rozšíření nebo 2) zúžení SJM, 3) režimu oddělených jmění nebo 4) odložení vzniku SJM ke dni zániku manželství.

Podstatou a výhodou svěřenského fondu je, že z pohledu práva nejste s majetkem v tomto fondu nijak spojováni. Majetek ve fondu nemá žádného vlastníka, pouze správce, který práva vlastníka vykonává, ale sám jím není. Správa majetku se může dít na základě pokynů od zakladatele fondu, případně obmyšlených.

Chcete-li zjistit, zda je pro Vás tento způsob správy majetku vhodný nebo jste-li již rozhodnuti svěřenský fond zřídit, můžeme Vám poradit i sepsat statut svěřenského fondu přímo na míru.

Chcete-li zajistit závazek např. uzavřením zástavní smlouvy, můžeme Vám vedle sepsání zařídit i zápis vzniku zástavního práva do rejstříku zástav, kde může být i vyznačen zákaz zřízení dalšího zástavního práva k téže věci ve prospěch jiného věřitele. Vaše možnost uspokojit se ze zástavy pak bude výlučná.

Zástavní smlouva musí mít formu notářského zápisu v případech, kdy je zástavou závod, věc hromadná, nemovitost nepodléhající zápisu do katastru nemovitostí, anebo má-li vzniknout zástavní právo k movité věci až zápisem do rejstříku zástav.

O nás

Card image cap

JUDr. Jana Benková

notářka

benkova@benkova.cz

Card image cap

Pavlína Strachotová

notařská tajemnice

strachotova@benkova.cz

Card image cap

Mgr. Jan Benko

notářský koncipient, pověřenec pro ochranu osobních údajů

benko@benkova.cz

Dokumenty ke stažení

Zde najdete vzory nejdůležitějších dokumentů, které jsou potřeba pro poskytnutí našich služeb.

Plná moc k projednání pozůstalosti

Plná moc k dodatečnému projednání pozůstalosti

Návrh na dodatečné projednání pozůstalosti

Rejstřík zástav - žádost

Kontakt

Odesláním formuláře bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou v nutném rozsahu zpracovány pro účely vyřízení daného požadavku. Více informací je k dispozici v našich Zásadách zpracování osobních údajů.
 • Telefon +420 317 725 339 +420 317 724 039
 • Kancelář Tyršova 181
  Benešov 256 01
  kancelář je ve 2.patře
  (ve výtahu tlačítko č. 3 označující nadzemní podlaží)
  bezbariérový přístup do kanceláře
 • 25800086
 • ID datové schránky hjeb8x2

Úřední hodiny

Pondělí 8-11, 12-16

Úterý 8-11, 12-16

Středa 8-11, 12-17

Čtvrtek 8-11, 12-16

Pátek 8-11, 12-14

Poskytování notářských služeb mimo úřední hodiny a/nebo mimo kancelář po individuální domluvě.